Wij geloven dat de Bijbel het woord van God is, geïnspireerd door de Heilige Geest en daarom een onfeilbare en volmaakte openbaring aangaande God en de wil van God. Wij geloven in het bestaan van één God die zich geopenbaard heeft als God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Hij is de Schepper, de Onderhouder en de Voleinder van alle dingen in de hemel en op aarde.

Wij geloven dat Jezus Christus de Eniggeboren Zoon van God de Vader is. Hij is ontvangen van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Hij is volkomen mens en volkomen God. Om ons met God te verzoenen werd Hij gekruisigd en is Hij gestorven. Hij is lichamelijk uit de doden opgestaan en is na veertig dagen opgevaren naar God de Vader in de hemel.

Wij geloven in het werk dat de Heilige Geest doet in mensen. Hij overtuigt mensen van zonde en leidt hen tot bekering. Hij brengt nieuw leven door Zijn werk van wedergeboorte en Hij woont in elke gelovige. Hij wil mensen vervullen, hen kracht geven, hen leiden en hen in staat stellen om heilig te leven en vrucht te dragen tot eer van God.

Wij geloven dat de mens volmaakt goed naar het beeld van God geschapen is. De mens is echter in zonde gevallen waardoor de ganse schepping vervloekt is. Ook de mensheid is vervloekt en is veroordeeld tot eeuwige straf. Op geen enkele wijze kan de mens dit door eigen inspanningen ongedaan maken.

Wij geloven dat slechts door genade van God de eeuwige straf kan worden afgewend en de mens kan worden behouden. Deze genade is gegrond in het plaatsvervangend sterven van Jezus Christus. God is mens geworden en heeft onze straf op Zich genomen. God roept dan ook elke mens op om zich te bekeren omdat Hij wil dat iedereen behouden wordt en dat er niemand verloren gaat.

Wij geloven dat alle gestorvenen lichamelijk zullen opstaan:

  •  De gelovigen zijn behouden en zullen eeuwig leven in heerlijkheid
  •  De ongelovigen zijn verloren en zullen worden verwezen naar de eeuwige straf

Wij geloven in de algemene christelijke kerk die bestaat uit alle mensen die zich bekeerd hebben tot Jezus Christus. Samen vormen wij de wereldwijde gemeente van Christus en staan we onder Zijn  gezag; Christus is ons hoofd. De gemeente is geroepen om God te eren en  om de boodschap van  verzoening wereldwijd uit te dragen.

Wij geloven dat Christus de tekenen van doop en avondmaal  heeft  ingesteld. Deze tekenen zijn geen sacramenten maar verwijzen wel naar een diepere  geestelijke waarheid:

  • In de doop belijdt de gelovige de eenwording met Christus in Zijn dood en  opstanding
  • In het avondmaal gedenken en verkondigen we de dood van Christus, in de verwachting van Zijn wederkomst

Wij geloven dat Jezus Christus terugkomt om Zijn Koninkrijk op aarde te vestigen.

Wij geloven in het bestaan van satan. Hij is een gevallen engel en verzet zich tegen het gezag van God. Hij verleidt mensen tot zonde en opstand tegen God. Zijn eindbestemming is de eeuwige straf en pijniging in de poel van vuur en zwavel.