Verklaring (update van 24 juni 2019)

Wij vinden de privacy van jouw persoonsgegevens belangrijk. Daarom volgen wij de regels die hiervoor van toepassing zijn[1] en willen wij in dit document duidelijk en transparant weergeven hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.  In deze verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens wij verzamelen, hoe wij met deze gegevens omgaan, en welke uw rechten zijn inzake privacy:

 • uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen zijn hieronder beschreven in punt 2;
 • verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen;
 • wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Als Kerkgemeente Evangelische Kerk Bourgoyen en vzw Christengemeente Gent zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacy verklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via bovenstaande contactgegevens.

Verwerking persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Deelname aan activiteiten van de Kerkgemeente Evangelische Kerk Bourgoyen en vzw Christengemeente Gent, of activiteiten die zijn ingericht door onze federatie Evangelische Christengemeenten Vlaanderen, of activiteiten van andere partnerorganisaties;
 • Het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen, gebedspunten, verslagen;
 • Het opmaken van de ‘nuttige adressen’ gids;
 • Het afleggen van (pastorale) huisbezoeken;
 • Het meedelen van ontwikkelingen eigen aan de kerkgemeente en vzw;
 • Het terugbetalen van gemaakte onkosten;
 • Het bijhouden van de (verplichte) zielenlijst;
 • In functie van verzekeringen (bijvoorbeeld via Evangelisch Jeugd Verbond);
 • In functie van contacten en/of verplichtingen met de Overheden (bijvoorbeeld de gesubsidieerde TimoClubs)

Om bovenstaande doeleinden te kunnen realiseren kunnen de volgende persoonsgegeven van u worden gevraagd en verwerkt: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum, rekeningnummer, rijksregisternummer (enkel voor bestuursleden).

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Het gaat om derde partijen als:

 • Laposta; voor de opmaak en het versturen van nieuwsbrieven
 • De Evangelische Christengemeenten Vlaanderen; dit gezien ons lidmaatschap
 • Het Evangelisch Jeugd Verbond; dit gezien ons lidmaatschap
 • De Evangelische Alliantie Vlaanderen; dit gezien ons lidmaatschap
 • De Federale Synode; dit gezien ons lidmaatschap
 • Verzekeringen; dit in het kader van ongevallenverzekering, vrijwilligersverzekering
 • Overheden; om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

Aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU worden geen persoonsgegevens verstrekt

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De Kerkgemeente Evangelische Kerk Bourgoyen en de vzw Christengemeente Gent bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beeldmateriaal

De vereniging springt zorgvuldig om met foto’s en video. Voor het maken en gebruiken van beelden vraagt de vereniging toestemming. Die kan expliciet zijn (door het ondertekenen van een document) of impliciet (bv. door poseren voor een foto). Daarnaast bestaan er uitzonderingen waarvoor geen toestemming vereist is (bv. een groep mensen).

De vereniging kan tijdens bepaalde activiteiten van de vereniging zoals doopdiensten, bruiloften, uitvaartplechtigheden, uitstappen, enz. ook foto’s en video maken. Dit wordt duidelijk geafficheerd op de activiteit. Deze beelden kunnen gebruikt worden voor de website, sfeerreportages, archief. Door deel te nemen aan deze activiteiten geeft men impliciet toestemming om niet-geposeerde, spontane foto’s en sfeerbeelden te maken en te gebruiken. Het beeldmateriaal zal nooit gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Iedereen die (ook achteraf) een probleem heeft met het maken of gebruik van een foto kan eenvoudig contact opnemen met de vereniging.

Beveiliging van de gegevens

Wij nemen passende maatregelen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. In het bijzonder geldt het volgende:

 • We beperken de toegang tot persoonlijke gegevens tot medewerkers van de Kerkgemeente Evangelische Kerk Bourgoyen en de vzw Christengemeente Gent;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over de vertrouwelijkheid en het belang van bescherming van persoonsgegevens;
 • Alle personen die namens de Kerkgemeente Evangelische Kerk Bourgoyen en de vzw Christengemeente Gent van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We evalueren onze handelswijzen met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking van gegevens, waaronder bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot onze systemen.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, een kopie, aanpassing, of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u verwerken. U heeft ten allen tijde recht om uw gegeven toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens terug in te trekken. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je daarvoor contact met ons kan opnemen.

Klachten

We controleren regelmatig of we voldoen aan ons eigen Privacybeleid. Wanneer we formele klachten ontvangen, nemen we contact op met de persoon die de klacht heeft ingediend om vervolgacties te bespreken.

Wijziging privacy statement

Ons Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Eerdere versies van deze Privacyverklaring zullen bewaard worden in een archief dat u kunt raadplegen.


[1] de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG ook wel bekend als de GDPR-verordening), in voege per 25 mei 2018 en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens