Door God geschapen

Als Evangelische Kerk Bourgoyen geloven wij dat God alles geschapen heeft. De eerste woorden van de Bijbel zijn nu eenmaal: ‘In het begin schiep God de hemel en de aarde’.

Gods Woord begint met het geven van antwoord op de vraag: waar komt alles vandaan? De eerste woorden van de Bijbel vertellen in hele eenvoudige woorden dat GOD de hemel en de aarde heeft geschapen. Geen moeilijke theorieën dus; maar gewoon enkele eenvoudige woorden die ons vertellen dat God aan het begin van alle dingen staat; dus geen aliens, geen oerknal, geen zwart gat … maar God staat aan het begin van alle dingen; iets wat voortdurend herhaald wordt doorheen de ganse Bijbel:

Oude Testament
 • Genesis 1:1 In het begin schiep God de hemel en de aarde.
 • Psalm 95:6 Kom, laten wij ons neerbuigen en neerbukken, laten wij knielen voor de HEERE, Die ons gemaakt heeft.
 • Jesaja 40:28 Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat.
 • Jeremia 32:17 Ach, Heere HEERE! Zie, Ú hebt de hemel en de aarde gemaakt door Uw grote kracht en door Uw uitgestrekte arm. Niets is voor U te wonderlijk.
 • Amos 9:6 Hij, Die Zijn opperzalen in de hemel bouwde en Zijn gewelf op de aarde grondvestte, Hij, Die het water van de zee riep en uitgoot over het aardoppervlak: HEERE is Zijn Naam.
 • Nehemia 9:6 U bent het, HEERE, U alleen. U hebt de hemel gemaakt, de allerhoogste hemel en heel het leger erin, de aarde en al wat daarop is, de zeeën en al wat daarin is, en U doet dat alles leven, en de menigte aan de hemel buigt zich voor U neer.
Nieuwe Testament
 • Mattheüs 19:4 En Hij antwoordde en zei tegen hen: Hebt u niet gelezen dat Hij Die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft,
 • Markus 10:6 Maar vanaf het begin van de schepping heeft God hen mannelijk en vrouwelijk gemaakt.
 • Handelingen 4:24 En toen zij dat gehoord hadden, verhieven zij eensgezind hun stem tot God en zeiden: Heere! U bent de God Die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt, en alle dingen die erin zijn,
 • Romeinen 1:20 Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn.
 • 1Korinthe 11:12 Want zoals de vrouw uit de man voortkomt, zo is ook de man er door de vrouw, maar alle dingen zijn uit God.
 • 1 Timotheüs 2:13 Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva.
 • Hebreeën 3:4 Immers, elk huis wordt door iemand gebouwd, maar Hij Die dit alles gebouwd heeft, is God.
 • Openbaring 4:11 U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen.

De hele Bijbel getuigt ervan dat God de Schepper is van het ganse universum. God is de Schepper, de ongeschapen Schepper. God zelf behoort niet tot datgene wat Hij gemaakt heeft. De aannemer die een huis bouwt is geen onderdeel van het huis. Zo behoort ook God niet tot datgene wat Hij zelf gemaakt heeft. God is dan ook niet onderworpen aan de wetmatigheden waar Hij de wereld aan onderworpen heeft. Zo wordt God niet ouder zoals mensen ouder worden, maar Hij is er altijd al geweest en zal er ook altijd zijn. God was er al nog voor de tijd er was; Hij leeft in eeuwigheid. Zijn bestaan strekt zich eindeloos uit in het verleden en in de toekomst; Hij is de eeuwige IK BEN. Voor God is er geen verleden, heden of toekomst. God leeft niet in de tijd, maar bestaat buiten de tijd in de eeuwigheid.

 • Psalm 90:2 Al vóór de bergen geboren waren en U de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U God.
 • Kolossenzen 1:16-17 Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen. En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem.

In zes dagen

Wij geloven dat God de hemel en de aarde in zes dagen gemaakt heeft. In Genesis vinden we hier het volledige verslag van terug. Het kan als volgt worden weergegeven:

Wij geloven dat de zes dagen waarin God alles gemaakt heeft zes letterlijke dagen waren, en geen zes lange perioden van miljoenen jaren. Ook de woorden van Jezus Christus laten zien dat het niet kan gaan om miljoenen jaren:

 • Markus 10:6 Maar vanaf het begin van de schepping heeft God hen mannelijk en vrouwelijk gemaakt.

Het scheppingsverslag in de Bijbel laat geen enkele ruimte om bij de zes dagen te denken aan lange perioden van miljoenen jaren; twee voorbeelden:

 • Indien er tussen de schepping van de planten op dag 3 en de vogels, bijen, e.d. op dag 5 een tijdspanne zou zitten van miljoenen jaren, dan zouden deze planten nooit hebben kunnen overleven daar ze voor hun bestuiving afhankelijk zijn van deze vogels en insecten.
 • God schiep de mens op de zesde dag. Op de zevende rustte Hij. Enige tijd later vielen Adam en Eva in zonde (3:6), sloeg Kaïn Abel dood (4:8), en werd Set geboren (4:25) toen Adam 130 jaar geleefd had (5:3). Echter: als de dagen in Genesis 1-2 miljoenen jaren zouden zijn geweest en er dus ook tussen dag 6 en 7 miljoenen jaar zou gezeten hebben, hoe kan het dan dat Adam ‘slechts’ 130 jaar was toen hij Set verwekte?

Net omdat het bij de schepping ging om zes letterlijke dagen kon God ook aan Israël de opdracht geven om zes letterlijke dagen te werken en om te rusten op de zevende dag zoals ook Hij gerust heeft:

 • Exodus 20:11 Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die.
 • Exodus 31:17 Hij zal tussen Mij en de Israëlieten voor eeuwig een teken zijn, want de HEERE heeft in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt, en op de zevende dag heeft Hij gerust en Zich verkwikt.

We zijn er ons van bewust dat dit Bijbels’ getuigenis niet te verzoenen is met het geloof in de evolutie zoals dit volop in de scholen onderwezen wordt. We stellen ons vertrouwen dan ook volkomen op de onfeilbare onveranderlijke Schrift en op de God van de Schrift; de ongeschapen Schepper; meer dan op de veranderlijke modellen van feilbare wetenschappers.

Door het woord

God heeft alles geschapen door Zijn Goddelijk Woord. God hoeft alleen maar te spreken en de dingen die Hij gebiedt gebeuren. De Bijbel zegt dat God het niet-zijnde tot aanzijn roept.[1] Door Zijn Woord doet God dingen ontstaan die niet bestonden.

 • Psalm 33:9 Want Híj spreekt en het is er, Híj gebiedt en het staat er.

Dit is wetenschappelijk natuurlijk helemaal niet te verklaren; het is ook niet te begrijpen. Het is een wonder. En ook de schepping is een wonder; en het is onmogelijk om de herkomst van die wonderlijke schepping wetenschappelijk te verklaren. Tot elf keer toe vinden we in Gn.1 “en God zei”… gevolgd door “en het was zo” …

 • Genesis 1:3 En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.
 • Genesis 1:9 En God zei: Laat het water dat onder de hemel is, in één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden! En het was zo.
 • Genesis 1:11 En God zei: Laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen, die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde! En het was zo.
 • Genesis 1:24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren Genesis en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.

God hoeft alleen maar te spreken en het gebeurt. En het wonderlijke is dat we dit ook helemaal terugvinden in het aardse leven van Jezus Christus, de Zoon van God. Jezus sprak en melaatsen werden gereinigd; Jezus sprak en boze geesten werden uitgedreven, Jezus sprak en blinden konden weer zien; Jezus sprak en doven konden weer horen; Jezus sprak en lammen konden lopen. En Zijn discipelen vroegen zich af: wie is Deze toch dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn? De wind en de zee luisterden naar de stem van de Heer Jezus en ze vroegen zich af: wie is Hij toch?

Jezus wordt in de Bijbel ook wel het Woord van God genoemd. Johannes schrijft: “In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.”[2]

God schept door Zijn Woord; maar in het evangelie van Johannes krijgt dit Woord een menselijk gezicht; het gezicht van Jezus Christus. En alle dingen zijn door Hem gemaakt. En omdat alles door Hem gemaakt is, is ook alles aan Hem onderworpen. Hij loopt op het water als Hij daar zin in heeft; Hij geeft bevelen aan de wind als het nodig is; Hij beveelt doden om uit het graf te komen; Hij roept het licht tevoorschijn … alles en iedereen is aan Hem onderworpen; de hele schepping.

 • Hebreeën 1:1-2 Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft.
 • Hebreeën 11:3 Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is.

Tot slot

Als Evangelische Kerk Bourgoyen geloven wij dat de schepping niet te verklaren is door de wetenschap. De schepping is een aaneenrijging van wonderen; en omdat wonderen nu eenmaal afwijken van de natuurlijke orde liggen ze buiten het bereik van wetenschappelijke onderzoeksmethoden.

Neem als voorbeeld het wonder dat Jezus verricht op de bruiloft te Kana.[3] De wijn is op en Jezus gebiedt de knechten om de zes watervaten te vullen met water. Vervolgens moeten ze het water –dat wijn is geworden– bij de ceremoniemeester brengen. Die proeft en komt tot de ontdekking dat het wijn is van zeer goede kwaliteit.

Stel nu dat een van de knechten aan de ceremoniemeester vraagt hoe oud deze wijn is of van welk jaar. De ceremoniemeester zou, afgaande op smaak, rijping, afdronk en andere kenmerken, tot de conclusie komen dat de wijn enkele jaren oud is. Het Bijbelse antwoord is echter totaal afwijkend, namelijk enkele minuten. Stel dat wetenschappers deze wijn zouden kunnen onderzoeken; dan zullen zij op basis van de verhouding van tannine, zuren en restsuikers kunnen bepalen van welk jaar en uit welke landstreek de wijn afkomstig is. De uitkomst van het onderzoek is echter maar schijn; het houdt immers geen rekening met het Goddelijke wonder.

Wij geloven in een God van wonderen; een God die de hemel en de aarde gemaakt heeft in zes dagen door het Woord van God. Wie gelooft dat God het ‘eerste zetje’ heeft gegeven, of de oerknal heeft veroorzaakt en gelooft dat pas na vele miljoenen jaren de evolutie de eerste mens ‘produceerde’, loopt compleet vast met de eerste hoofdstukken van de Bijbel én met nog veel meer Bijbelgedeelten die teruggrijpen op de schepping, op Adam en op de zondeval. Met Hebreeën 11:3 verkondigen wij dan ook:

“Door het geloof zien wij in  dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God,
en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is”

Voor een diepere doordenking verwijzen we graag naar:

 

[1] Rm.4:17  [2] Jh.1:1-3  [3] Jh.2