Enkele weetjes over de Bijbel

Wij geloven en onderwijzen dat de Bijbel het Woord van God is. Als we God beter willen leren kennen, dan komen we onvermijdelijk terecht bij de Bijbel. Want in de Bijbel wordt er gesproken over God en over Jezus Christus.

Enkele feiten over de Bijbel die wij geloven en onderwijzen:

 • De Bijbel bestaat uit twee delen: Het Oude Testament (OT) en het Nieuwe Testament (NT).
 • De Bijbel is niet één boek, maar een verzameling (bibliotheek) van 66 boeken: 39 in het OT en 27 in het NT.
 • De Bijbel is geschreven over een periode van ongeveer 1500 jaar. De eerste schrijver, Mozes, leefde ongeveer 1400 voor Christus; de laatste schrijver Johannes leefde tot ca.100 na Christus. Het boek Psalmen alleen al beslaat een periode van ca. 1000 jaar. Psalm 90 is daarvan het oudst. De oudste stukken van de Bijbel zijn dus zo’n 3400 jaar oud of sommige zelfs nog ouder. Daarmee behoren sommige stukken van de Bijbel tot de oudste bewaard gebleven geschriften die de mensheid in zijn bezit heeft.
 • De Bijbel is geschreven door ongeveer 40 verschillende auteurs die allemaal verschilden in karakter, leeftijd, beroep, …
  • Politici (Mozes)
  • Militairen (Jozua, de generaal)
  • Koningen (Salomo, David)
  • Landbouwers, herders en vissers (Amos & Petrus & Johannes)
  • Geleerden en artsen (Jesaja & Lukas)
  • Muzikanten (Asaf)
  • Profeten (Ezechiël, Joel, etc)
  • Theologen (Ezra & Paulus)
 • De Bijbel is geschreven in drie verschillende werelddelen: Afrika, Azië en Europa
 • De Bijbel werd neergepend in drie verschillende talen.
  • Het Oude Testament in het Hebreeuws met hier en daar enkele stukjes in het verwante Aramees
   • stukken uit Ezra, Nehemia en Daniël
  • Het Nieuwe Testament in het Grieks, de toenmalige wereldtaal
 • De Bijbel is het eerst vertaalde boek. Ca. 250 vóór Christus werd het OT vertaald in het Grieks (de Septuaginta); dit voor de Griekstalige Joden in Egypte die het Hebreeuws als moedertaal niet meer kenden.
 • De Bijbel is vertaald in meer dan 2000 talen en/of dialecten en daarmee het meest vertaalde boek ter wereld.
 • De Bijbel is het meest gedrukte en meest verspreide boek ter wereld. Het is de grootste bestseller aller tijden.

Door God geïnspireerd

Al deze feiten zorgen ervoor dat de Bijbel een zeer unieke plaats inneemt in de wereldliteratuur. Een ander gelijkaardig boek als de Bijbel bestaat er niet. Maar belangrijker nog is dat de Bijbel zelf claimt de woorden van God te bevatten. Wij geloven en onderwijzen dan ook dat de gehele Bijbel het Woord van God is, door God gegeven aan de mensen.

 “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen,
te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid”[1]

De Bijbel leert hier dat de woorden die zij bevat door God zelf zijn geïnspireerd of  ingegeven. De woorden die de Bijbel bevat zijn van God uitgegaan. In de Bijbel zijn dus die woorden neergeschreven welke God heeft gewild.  In 2 Pt.1:21 lezen we dat God dit heeft gedaan door de Heilige Geest:

“want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar,
door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken”

De schrijvers van de Bijbel hebben de Bijbel NIET geschreven omdat ze dit zo graag wilden doen of omdat ze niets anders te doen hadden; maar ze hebben het geschreven omdat ze hiertoe ‘gedreven’ werden door de Heilige Geest.

Wanneer we dus zeggen dat de Bijbel is geïnspireerd door God, dan bedoelen we hiermee dat de schrijvers werden voortgedreven door de Heilige Geest, zoals bladeren die worden meegevoerd met de wind. En zoals het de wind is die bepaald waar de bladeren naartoe waaien, zo is het ook God die bepaald heeft welke woorden en gedachten zouden worden opgeschreven. Vandaar ook dat we kunnen zeggen dat de Bijbel Gods Woord is.

God heeft mensen gebruikt om Zijn woorden op papier te zetten. Soms vergelijkt men die schrijvers van de Bijbel wel eens met muziekinstrumenten. Deze instrumenten brengen allemaal een andere klank, een ander geluid voort; maar het is God die op deze instrumenten blies, Hij is degene die bepaald heeft welke melodieën die instrumenten zouden voortbrengen.

Elke schrijver heeft zijn eigen karakter, zijn eigen stijl, zijn eigen persoonlijkheid. Maar de woorden die ze hebben neergeschreven zijn hen ingegeven van God zelf. En het resultaat is een geschreven boek met Goddelijk gezag op elk vlak van ons leven. God heeft ons geschapen en Hij heeft een boek geschreven zodat wij zouden weten hoe Hij wil dat wij leven. Meer dan 3800 keer zeggen verschillende schrijvers van de Bijbel dat hun woorden ‘van God’ kwamen.

Natuurlijk kan iedereen zeggen dat zijn woorden van God afkomstig zijn. Ook vandaag de dag zijn er vele mensen die beweren te spreken in de Naam van God. De Bijbel zegt dan misschien wel dat het de woorden van God bevat; maar er zijn goede redenen om dit te geloven. Om er 1 te noemen:

Zesenzestig boeken, één thema

Hoewel de Bijbel geschreven is over een periode van 1500 jaar door tenminste 40 verschillende mannen waarvan de meesten elkaar dus niet konden kennen, in 3 verschillende werelddelen (Azië, Europa en Afrika) in 3 verschillende talen (Hebreeuws, Grieks en Aramees); behandelt de Bijbel van begin tot eind één en hetzelfde thema. Dat thema is: de verlossing van de mens. Dit bevestigt dat het in wezen geschreven is door één en dezelfde Auteur.

Vraag vandaag de dag aan 5 mensen om een boek over God te schrijven en let dan eens op de tegenstrijdigheden! In de Bijbel hebben er 40 verschillende mensen geschreven, en dit zonder elkaar tegen te spreken. Vaak worden de dingen wel vanuit een andere invalshoek bekeken; maar hiermee spreken ze elkaar niet tegen, maar vullen ze elkaar juist aan.

Hoe is een dergelijke eenheid tussen al deze boeken te verklaren als het inderdaad slechts woorden van mensen zijn? Onmogelijk! Deze verzameling van 66 boeken wordt dan ook vaak aangeduid met het woord ‘de Schrift’ waarmee de eenheid tussen deze 66 boeken wordt benadrukt. Jezus zelf heeft gezegd dat de Schrift niet kan gebroken worden, Johannes 10:35. Omdat de Schrift volledig geïnspireerd is door God, moet deze gelezen worden als een eenheid die niet gebroken kan worden; d.w.z. dat niets van wat geschreven staat in tegenspraak is met iets anders wat erin geschreven staat. Het is dan ook ontoelaatbaar om woorden aan de Bijbel toe te voegen of eruit weg te laten.[2]

De Bijbel is een bijzonder boek, niet alleen omwille van haar (ontstaans-)geschiedenis of omdat het een literair meesterwerk is of omdat het het meest verkochte boek ter wereld is, maar bovenal omdat we in de Bijbel de woorden van God zelf terugvinden. De Bijbel is het onfeilbare, gezaghebbende en geïnspireerde Woord van God. In de Bijbel ontdekken we wie God is. Door het lezen van de Bijbel leren we Gods gedachten, Gods karakter en Gods wil kennen. We hebben de  Bijbel nodig om God te leren kennen.

Door het lezen van de Bijbel krijgen we antwoord op zeer fundamentele vragen waar ieder mens mee zit. Vragen als:

 • Waar kom ik vandaan?
 • Wat is de zin van mijn leven?
 • Wat gebeurt er als ik kom te sterven, waar ga ik naartoe?

Het zijn vragen waar ieder mens op een gegeven moment mee te maken krijgt en waar God zelf via de Bijbel ons een antwoord op geeft. De beste manier om God te leren kennen en Gods plan met ons leven te leren kennen is dus zelf beginnen te lezen in de Bijbel.

[1] 2Tm.3:16  [2] Dt.4:2, Op.22:18-19