Wij geloven in één God

Wij geloven en onderwijzen dat de God van de Bijbel (Jahweh) de enige God is; buiten Hem is er geen God.[1] God is de Schepper van de aarde en van het hele universum. God is eeuwig, onveranderlijk, alwetend, almachtig, alomtegenwoordig, oneindig in liefde, waarheid, en trouw. God is volmaakt in wijsheid, rechtvaardigheid, en heiligheid. Hij is zoveel groter en meer dan wij met ons menselijke verstand ooit kunnen bevatten.

Wij geloven dat de Ene God bestaat uit drie Personen

De Bijbel benadrukt heel sterk de eenheid van God: “Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!”[2]

Tegelijk laat de Bijbel reeds van in het begin zien dat die ene God bestaat uit meerdere Personen: “En God zei: Laten WIJ mensen maken naar ONS beeld, naar ONZE gelijkenis”[3]. Maar vooral in het Nieuwe Testament wordt zichtbaar dat de Ene God bestaat uit drie Goddelijke personen.

Hoewel we nederig erkennen dat dit ons begrip verre te boven gaat, aanvaarden we wat de Schrift ons over Hem openbaart: Eén God, bestaande in drie Personen, God de Vader, God de Zoon, en God de Heilige Geest. We noemen dit de Drie-eenheid. Het woord Drie-eenheid staat niet in de Bijbel, maar het betekent dat de Ene God bestaat uit drie Goddelijke personen. We geloven dus NIET in drie Goden !! Jezus zei immers: “Ik en de Vader zijn één”[4]

Op verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament blijkt dat de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest nauw met elkaar verweven zijn en zonder twijfel aan elkaar gelijk zijn in wezen, kracht, en heerlijkheid; ze zijn samen God. Dat blijkt uit:

 • Mt.28:19 – Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest
 • Hd.2:33 – Hij dan, Die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort.
 • 2Kor.13:13 – De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
 • 1Pt.1:2 – uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus

In de Drie-eenheid is geen eerste of laatste, want Zij zijn alle drie één in waarheid, in macht, in goedheid en barmhartigheid. Een mooi beeld van de Drie-eenheid is dat van het klaverblad. Zoals een klaverblad één is en toch drievoudig is, zo is het met God: Hij is één en tegelijk drievoudig. 

Wij geloven in God de Vader

De term “God” verwijst in het Nieuwe Testament meestal naar de Vader; dat is wie Hij is.[5] Hij is de God en Vader van onze Heere Jezus Christus.[6] Jezus sprak dan ook steeds over God als over Zijn Vader: “Vader, als het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbijgaan!”,[7] “Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen”,[8] “Vader, in Uw handen leg Ik Mijn geest”.[9] En heel bekend is natuurlijk het “Onze Vader” zoals we dat vinden in Mt.6:9.

In het Oude Testament zien we hoe God Zichzelf de Vader van Israël noemt; Hij noemt Israël Zijn zoon: “Zo zegt de HEERE: Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is Israël…”.[10] Helaas blijkt uit het hele Oude Testament dat Israël niet bepaald een goede zoon was, maar eerder een rebelse en ongehoorzame zoon. Zo lezen we in Jes.1:2 “Luister, hemel, neem ter ore, aarde! Want de HEERE spreekt: Ik heb kinderen grootgebracht en doen opgroeien, maar zíj zijn tegen Mij in opstand gekomen”

God brengt dan ook een nieuw volk voor Zichzelf bijeen [11]. In Galaten 4:4-7 lezen we: “Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader! Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon; en als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus.”

 God is niet alleen de Vader van Zijn Zoon Jezus Christus of van Israël. In bovenstaande tekst zegt Paulus dat de Galaten slaven waren, ze waren niet vrij. Maar toen zond God zijn Zoon (Jezus) naar de wereld. Door Zijn dood aan het kruis, bereidde Jezus een volk voor Zichzelf, en Hij adopteerde ze in Zijn familie. Daarom kunnen ze God: “Abba Vader” noemen; ze zijn niet langer slaven, maar zonen (kinderen) van God. In Johannes 1:12 lezen we dan ook dat allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven”

Wij geloven dan ook dat God de Vader is van alle gelovigen.[12] Wie gelooft in Jezus Christus, mag God zijn Vader noemen en zichzelf Zijn kind.

Wij geloven in God de Zoon
 • Wij geloven dat de Zoon één van wezen is met de Vader[13]
 • Wij geloven dat Jezus Christus de eniggeboren Zoon van God is, en dat Hij van eeuwigheid af Zoon van God is, van eeuwigheid af was Hij in de schoot van de Vader, Hij is de eeuwige Zoon en kent geen begin noch einde[14]
 • Wij geloven dat God de Vader door de Zoon alle dingen geschapen heeft[15]
 • Wij geloven dat God de Vader met het oog op onze redding de Zoon gezonden heeft[16]
 • Wij geloven dat God de Zoon geboren werd uit een vrouw, uit een maagd[17]
 • Wij geloven dat Jezus volkomen God en volkomen Mens is. Wat Zijn Godheid betreft is Hij de Zoon door de Vader gegeven om ons te redden en ons het eeuwige leven te geven.[18] Wat zijn menselijkheid betreft was Hij een Kind dat werd geboren.[19] De eeuwige Zoon werd een zoon van David.[20]
 • Wij geloven in Zijn goddelijke wonderen, ze zijn de bevestiging van Zijn Goddelijkheid[21]
 • Wij geloven dat Hij in alles verzocht geweest is als wij en desondanks nooit heeft gezondigd.[22] Hoewel de verzoekingen voor Jezus even reëel waren als dat ze dat voor ons zijn, heeft Hij nooit zelfs maar overwogen om daarop in te gaan; Hij kan door het kwade niet verzocht worden.
 • Wij geloven dat het doel van Zijn menswording (incarnatie) was om plaatsvervangend en verzoenend te sterven voor de zonde(n) van de wereld[23]
 • Wij geloven dat Jezus Christus onze redding bewerkt heeft door Zijn offer aan het kruis en dat Zijn dood vrijwillig was, plaatsvervangend, verzoenend, en verlossend[24]
 • Wij geloven dat alle mensen die tot geloof in Jezus komen, bevrijdt worden van de eeuwige straf, en dat ze rechtvaardig verklaard worden, en het eeuwige leven ontvangen, en geadopteerd worden in de familie van God[25]
 • Wij geloven dat de Zoon lichamelijk uit de dood is opgestaan en dat in Zijn opstanding ook de garantie ligt van de toekomstige lichamelijke opstanding van alle gelovigen[26]
 • Wij geloven dat de Heer Jezus Christus is opgevaren naar de hemel waar Hij nu zit aan de rechterhand van God de Vader en optreedt als onze Middelaar en Hogepriester[27]
 • Wij geloven dat de Heer Jezus Christus zal terugkeren in heerlijkheid om Zich met Zijn gemeente te verenigen, en om Zijn vrederijk op te richten[28]
 • Wij geloven dat de Heer Jezus Christus Degene is door wie God de hele mensheid zal oordelen[29]
 Wij geloven in God de Heilige Geest
 • Wij geloven dat de Heilige Geest Goddelijk is. Alles wat van God gezegd kan worden kan ook van de Geest gezegd worden. Hij is dan ook de Geest van God.[30] Hij is heilig, alomtegenwoordig, eeuwig, almachtig, leven gevend, alwetend, soeverein.[31] Hij is betrokken bij de schepping,[32] en bij het ontstaan van de Bijbel[33]
 • Wij geloven dat de Heilige Geest een Persoon is. Hij overtuigt, Hij geeft leiding, Hij hoort en spreekt, Hij kan bedroefd worden, Hij onderzoekt, Hij heeft een wil, Hij getuigt, Hij pleit. Hij is de andere Trooster die zou komen.[34] De Heilige Geest is dan ook een ‘Hij’ en niet een ‘het’; Hij is een Persoon en niet maar een (onpersoonlijke) kracht.
 • Wij geloven dat Christus met het oog op de vorming van Zijn Gemeente, de Heilige Geest met Pinksteren heeft uitgestort[35]
 • Globaal genomen kan het werk van de Heilige Geest in de wereld omschreven worden als mensen overtuigen van zonde, van gerechtigheid, van oordeel[36]
 • Het werk van de Heilige Geest leidt tot wedergeboorte.[37] Wie zich bekeert en in Jezus gelooft ontvangt de Heilige Geest.[38] Dit ontvangen van de Heilige Geest wordt ook wel het gedoopt worden met de Heilige Geest genoemd.[39] De Heilige Geest wordt hierbij gezien als Levend Water[40]
 • Iedere wedergeboren gelovige is gedoopt met de Heilige Geest en daardoor opgenomen in het lichaam van Christus, de gemeente. Iemand die de Heilige Geest niet heeft, is niet wedergeboren en is verloren[41]
 • De Heilige Geest wil iedere gelovige vervullen, heiligen, onderwijzen, en vrucht doen dragen tot eer van God.[42] Hij helpt om te strijden tegen zondige verlangens.[43] Hij transformeert de gelovigen naar het beeld van Christus,[44] en Hij verzegelt hen tot de dag van de verlossing[45]

[1] Dt.4:35, Js.45:5-6, 1Kor.8:4-6  [2] Dt.6:4  [3] Gn.1:26  [4] Jh.10:30  [5] 1Kor.8:6  [6] Ef.1:3, 1Pt.1:3  [7] Mt.26:39  [8] Lc.23:34  [9] Lc.23:46  [10] Ex.4:22  [11] Mc.12:1-12  [12] Ef.4:6, 2Kor.6:18  [13] Jh.10:30, Jh.14:9, 1Jh.5:7  [14] Jh.1:1,14,18, Hb.7:3  [15] Jh.1:3, Kol.1:13-17, Hb.1:1-2  [16] Mc.12:6, Jh.3:16, Jh.20:21, 1Jh.4:10,14  [17] Gl.4:4, Js.7:14, Mt.1:23,25  [18] Jh.3:16  [19] Js.9:5  [20] Rm.1:3  [21] Jh.20:31, Hd.2:22  [22] Hb.4:15, 2Kor.5:21, 1Pt.2:22,  1Jh.3:5  [23] Js.53:5-6, Jh.1:29, Hb.7:26-27, 1Pt.1:18-19  [24] Jh.10:15, Rm.3:24-25, 5:8, 1Pt.2:24  [25] Rm.3:25, 5:8-11  [26] Jh.5:26-29, Rm.1:4, 4:25, 6:5-10, 1Kor.15:20,23  [27] Rm.8:34, Hb.7:25, 9:24, 1Jh.2:1  [28] 1Ts.4:13-18, Op.20  [29] Jh.5:22  [30] 1Kor.12:3, Ef.4:30  [31] Ps.139:7-10, Hb.9:14, Hd.5:3-4, Hd.7:51, Rm.15:13, 1Kor.2:10  [32] Gn.1:2  [33] 1Pt.1:21  [34] Jh.16:7-13, Ef.4:30, 1Kor.2:10-13, 12:11, Rm.8:16,27, Jh.14:16  [35] Hd.2:33, 1Kor.12:12-13, Ef.2:22  [36] Jh.16:8  [37] Jh.3:5-7  [38] Hd.2:38, Ef.1:13  [39] Hd.11:16  [40] Jh.7:38-39  [41] 1Kor.12:13, Rm.8:9  [42] Jh.16:13, Gl.5:22, Ef.5:18, 1Jh.2:27  [43] Rm.8:13, Gl.5:16  [44] Jh.16:8,14, Rm.8:29, 2Kor.3:18  [45] Ef.1:13