Door God goed geschapen

Wij geloven en onderwijzen dat de mens door God geschapen is naar Zijn beeld en gelijkenis.[2] De mens kan dan ook net als God redeneren, denken, spreken, en morele keuzes maken. Dat de mens geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis betekent ook dat God de mens volkomen goed geschapen heeft, heilig, en vrij van zonde.[3]

Wij geloven dat het Gods bedoeling was dat de mens God zou verheerlijken en zou genieten van de omgang met God; en zou leven tot eer van God.[4]

Tot zonde vervallen

Helaas is de mens in zonde gevallen; hij is in opstand gekomen tegen God door aan Hem gelijk te willen zijn.[5] Adam en Eva waren het eerste mensenpaar; en de hele mensheid die uit hen is voortgekomen, is in de macht van de zonde en de dood terechtgekomen. De bijbel zegt hierover het volgende:

 • Niemand is rechtvaardig, ook niet een, er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt; allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet een. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen; hun mond is van vloek en bitterheid vol; snel zijn hun voeten om bloed te vergieten, verwoesting en ellende zijn op hun wegen, en de weg des vredes kennen zij niet”[6]
 • “Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods”[7]
 • “Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet”[8]

Behalve Christus, is er in de hele mensheid nooit iemand geweest die niet heeft gezondigd. We zouden dit misschien wat kunnen relativeren door te wijzen op de vele goede werken die door sommige mensen gedaan worden. Maar we kunnen ook gewoon een kleine test doen: kent u iemand die nog nooit heeft gelogen, ook geen heel klein leugentje om bestwil?

De wereld is eigendom van God; Hij heeft ze geschapen; Hij bepaalt dus de regels. En elke mens is schuldig aan het dagdagelijks breken van deze regels. Alle mensen zijn overtreders van Gods geboden en verdienen het dan ook om door Hem gestraft te worden.

Het probleem is niet alleen maar dat we soms slechte dingen doen (een keertje liegen), maar dat we door en door zondig ‘zijn’. Jezus zegt “wat de mond uitgaat, komt uit het hart, en dat maakt de mens onrein. Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen. Dat zijn de dingen, die een mens onrein maken”[9]

Het hart van de mens is door en door zondig. En dit is duidelijk te zien in hoe de mens is. Mensen zijn jaloers op elkaar, mensen zijn egoïstisch, mensen zijn hebzuchtig. We doen dus niet alleen maar zondige dingen; maar onze hele natuur is door en door zondig. Zo is het plegen van overspel slechts een gevolg van de begeerte in het hart van de mens.

Je zou de mens kunnen vergelijken met een boom waarvan de wortel ziek is. En doordat die wortel (dat menselijke hart) ziek is, is gans de boom ziek. Dat de wortel ziek is, is duidelijk te zien in de takken, de bladeren, de vruchten die de boom voortbrengt. Het zijn vaak slechte vruchten, zieke vruchten als gevolg van de zieke wortel.

En er zijn misschien nog wel lekkere appels of peren aan de boom; maar het zijn appels met plekken in. De mens doet misschien nog vele goede werken; er is de zorg voor de zieken en de armen, mensen kunnen nog vriendelijk zijn; maar tegelijk zegt de Bijbel dat de mens zo is aangetast door de zonde dat hij zelfs niets goeds kan doen zonder te zondigen.[10] Dit is het beeld wat de Bijbel schetst van de mens; niet zo positief dus…

Onmiddellijke gevolgen van de zonde voor Adam en Eva

 • Verwijdering tussen Adam en Eva; schaamte[11]
 • Vervreemding tussen mens en God, angst voor God[12]
 • Ontkenning van de eigen verantwoordelijkheid; het is de schuld van de ander[13]
 • Pijn bij het baren van kinderen[14]
 • Onderdrukking van de vrouw door de man[15]
 • De natuur is voortaan vervloekt, met als gevolg: dorens en distels, aardbevingen, …[16]
 • De lichamelijke staat van de mens is radicaal veranderd; men zal sterven[17]

Ruimere gevolgen van de zonde voor de mensheid

De gevolgen van de rebellie van Adam & Eva bleven niet beperkt tot hen alleen, maar zetten zich door naar al hun nakomelingen. Reeds hun eigen zoon Kaïn vermoordde nadien zijn broer Abel; de zonde heeft zich doorgezet naar alle mensen. Alle mensen zijn zondig, de hele wereld ligt in het boze[18]. De toorn van God rust dan ook op de zondige mensheid.[19]

Eeuwige gevolgen van de zonde voor de mensheid

De gevolgen van de zonde zijn niet beperkt tot het leven hier en nu; maar de gevolgen zetten zich door ook nadat de mens komt te sterven:

 • “De goddelozen keren om naar het dodenrijk, al de volken die God vergeten”[20]
 • “En indien uw hand u tot zonde verleidt, houw haar af. Het is beter, dat gij verminkt ten leven ingaat, dan dat gij met uw twee handen ter helle vaart, in het onuitblusbare vuur, waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. En indien uw voet u tot zonde zou verleiden, houw hem af. Het is beter, dat gij kreupel ten leven ingaat, dan dat gij met uw twee voeten in de hel geworpen wordt, waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. En indien uw oog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit. Het is beter, dat gij met één oog het Koninkrijk Gods binnengaat, dan dat gij met twee ogen in de hel geworpen wordt”[21]
 • “En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven”[22]
 • “Ik zal u tonen, wie gij vrezen moet. Vreest Hem, die, nadat Hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen. Voorwaar, Ik zeg u, vreest Hem!”[23]

De Bijbel spreekt over het dodenrijk, de hel, het onuitblusbare vuur, de eeuwige straf. Het is een plaats voor zondaars. Het is niet zo dat met het sterven van de mens ook de gevolgen van de zonde verdwenen zijn, nee! De mens sterft dan misschien wel lichamelijk; maar wat gebeurt er met onze ziel, onze geest? De Bijbel spreekt over een eeuwige straf voor alle zondaars, eeuwig vuur, de hel. Als je weet dat er niemand is die niet gezondigd heeft; dan betekent dit logischerwijs dat alle mensen voor eeuwig gescheiden zullen worden van God in de hel.

De zonde zorgt voor een scheiding tussen God en mens, zoals Jesaja zegt “maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort. Want uw handen zijn met bloed bezoedeld en uw vingers met ongerechtigheid; uw lippen spreken leugen, uw tong prevelt onrecht.”[24]

Persoonlijke verantwoordelijkheid

Ieder mens is zelf verantwoordelijk voor de zonden die hij doet. Sommige mensen hebben de neiging om de schuld te steken op satan, want hij is degene die Eva heeft verleid en die ook vandaag de dag nog steeds mensen tot zonde verleid. En inderdaad zou je kunnen zeggen dat de duivel aan de basis van de zonde ligt. Maar toch legt God ook de verantwoordelijkheid bij de mens zelf. De mens is immers degene die zijn eigen zondige begeerten volgt. Jakobus schrijft “Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking van zijn eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort”[25]

Hoewel de duivel de mens tot zonde verleidt, is de mens toch zelf ten volle verantwoordelijk voor de zonde die hij doet. Hij heeft altijd de keuze: ga ik in op de verleiding of ga ik er niet op in. Wij kunnen er zelf voor kiezen om te roddelen of om niet te roddelen; we kunnen zelf kiezen of we zullen liegen of de waarheid zullen spreken. Adam en Eva hebben ervoor gekozen om de duivel te geloven i.p.v. God en daardoor is de zonde in de wereld gekomen.

Dit betekent niet dat we dan maar de schuld kunnen steken op Adam en Eva. Het is niet zo dat jij moet boeten voor de zonde van Adam en Eva. De Bijbel leert heel duidelijk dat de mens persoonlijk aansprakelijk is voor de zonden die hij doet. Ezechiël schrijft “De ziel die zondigt, die zal sterven. Een zoon zal niet mede de ongerechtigheid van de vader dragen, en een vader zal niet mede de ongerechtigheid van de zoon dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal alleen rusten op hemzelf en de goddeloosheid van de goddeloze zal alleen rusten op hemzelf”[26]

Een kind wordt niet gestraft voor de zonde van zijn vader of omgekeerd. Alle mensen zijn zelf persoonlijk verantwoordelijk voor hun eigen zonden; en alle mensen hebben gezondigd.[27] Geen enkele zondige mens zal de hemel binnenkomen; maar elke zondaar zal de eeuwigheid doorbrengen in afscheiding van God, in een plaats van eeuwig onuitblusbaar vuur. De mensheid zit dus met een gigantisch probleem.

Omdat God rechtvaardig is, kan Hij de overtredingen niet ongestraft laten. Schuldigen kan Hij onmogelijk voor onschuldig houden.[28] De straf die God geeft, is in de eerste plaats de dood; elke mens sterft zoals God had voorzegd.[29] Maar het oordeel van God reikt dus verder; Jezus heeft het over een eeuwige straf.[30] Elke mens is regelrecht op weg naar de hel; het oordeel staat vast. En God wist dat als Hij niet zou ingrijpen de hele mensheid reddeloos verloren zou zijn. Maar God heeft ingegrepen; redding is mogelijk!

Gods oplossing

De Bijbel leert dat God heilig en rechtvaardig is, maar ook dat God liefde is.[31] God heeft de mensheid lief omdat Hij haar gemaakt heeft. Wanneer we zeggen dat door de zonde de hele mensheid verloren is dan is ze in de eerste plaats verloren voor God. Het verlies van de mensheid is in de eerste plaats een verlies voor God. God heeft dan ook zelf een plan bedacht om de mensheid opnieuw met Zichzelf te verzoenen. Hij heeft de mens een oplossing gegeven om te ontkomen aan de eeuwige straf.

En die oplossing is Jezus Christus. Hij is Degene die de zieke boom gezond wil maken. Hij is het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Christus is gestorven voor onze zonden.[32] Jezus is gekomen om de toorn van God die rust op ieder mens weg te nemen. Wanneer wij onze zonden aan Hem belijden en de keuze maken om voortaan te luisteren naar Hem, dan hoeven wij geen schrik te hebben voor wat er komt na dit leven.

De Bijbel zegt: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God”[33]

Gods Woord is duidelijk. Alle mensen zijn zondaars. Alle mensen zullen geoordeeld worden BEHALVE die mensen die geloven en aanvaarden dat de straf die zij verdiend hadden, gedragen is door Jezus Christus, de Zoon van God.[34]

“Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande; in naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen. Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem”[35]

[1] Gn.6:11-12  [2] Gn.1:26-27, Jk.3:9  [3] Gn.1:31  [4] Js.43:7, Kol.1:16, Op.4:11  [5] Gn.3:5  [6] Rm.3:11-18  [7] Rm.3:23  [8] 1Jh.1:8  [9] Mt.15:18-19  [10] Pred.7:20  [11] Gn.3:7  [12] Gn.3:8-10  [13] Gn.3:11-13  [14] Gn.3:16  [15] Gn.3:16  [16] Gn.3:17-18  [17] Gn.3:19 [18] 1Jh.5:19  [19] Rm.1:18  [20] Ps.9:17  [21] Mc.9:43-47  [22] Mt.25:46  [23] Lk.12:5  [24] Js.59:2-3  [25] Jk.1:14-15  [26] Ez.18:20 [27] Rm.3:11-16, 23  [28] Ex.34:7  [29] Gn.2:17, 3:19  [30] Mt.25:46, Mc.9:48  [31] 1Jh.4:8  [32] 1Kor.15:3  [33] Jh.3:16  [34] Rm.5:1 [35] 2Kor.5:20-21